Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

ΦΕΚ: 128 Β΄ / 24-01-2017

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ.: Γ.Δ.5οικ.2961-10 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

ΦΕΚ: 121 Β΄ / 24-01-2017

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 5312 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις.

ΦΕΚ: 7 Α΄ / 24-01-2017

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4449

Τίτλος νομοθετήματος: Μείωση ποσοστού χρηματοδότησης του Λογαριασμού Εξυγίανσης των ΟΤΑ.

ΦΕΚ: 48 Β΄ / 18-01-2017

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 39402 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».

ΦΕΚ: 56 Β΄ / 18-01-2017

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθ. 61621/Δ5.2643 (Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 1 Α΄ / 13-01-2017

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4448

Τίτλος νομοθετήματος: Παύση από 1-1-2017 της λειτουργίας των εντασσομένων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών.

ΦΕΚ: 3 B' / 05-01-2017

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.80000/οίκ.60871/16291 (Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Παράταση της ισχύος της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

ΦΕΚ: 243 A' / 30-12-2016

Νομοθέτημα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ / Πράξη 27 της 29-12-2016 (ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Τίτλος νομοθετήματος: Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

ΦΕΚ: 4327 B' / 30-12-2016

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ / Αριθμ. απόφ. 179/2016 (Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147 ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

ΦΕΚ: 4269 B' / 30-12-2016

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 182/2016 (Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ)

Επιστροφή