Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄130) όπως ισχύει.

ΦΕΚ: 2723 Β΄ / 16-12-2015

Νομοθέτημα: ΚΥΑ Αριθ. 130377 / 15.12.2015

Τίτλος νομοθετήματος: Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010

ΦΕΚ: 2740 Β΄ / 16-12-2015

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. πράξης 54/15.12.2015 (Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015.

ΦΕΚ: 174 Α΄ / 15-12-2015

Νομοθέτημα: Πράξη 49 της 15−12−2015 (ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Τίτλος νομοθετήματος: Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

ΦΕΚ: 2706 Β΄ / 15-12-2015

Νομοθέτημα: ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 51373/4684 / 25.11.2015 (ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. πρωτ 111962/ ΕΥΣΣΑ2367 / 3−11−2015 (ΦΕΚ Β΄ 2384/6−11−2015) Συγκρό τησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014–2020 όπως έχει τρο ποποιηθεί και ισχύει.

ΦΕΚ: 2705 Β΄ / 15-12-2015

Νομοθέτημα: ΥΑ Αριθμ. 124358/ΕΥΣΣΑ2587 / 02.12.2015 (Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων.

ΦΕΚ: 2640 Β΄ / 08-12-2015

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 122711/1231 / 30.11.2015 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων − Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.

ΦΕΚ: 2579 Β΄ / 30-11-2015

Νομοθέτημα: ΚΥΑ Αριθμ. απόφ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015 / 24.11.2015 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 152 Α΄ / 20-11-2015

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4346 / 20.11.2015

Τίτλος νομοθετήματος: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 143 A΄ / 09-11-2015

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4342 / 09.11.2015

Τίτλος νομοθετήματος: Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι-νωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 133 Α΄ / 29-10-2015

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4339 / 29.10.2015

Επιστροφή