ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 837

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση δανείων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Δάνεια ΕΤΕπ - ΤΠ&Δ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΕΕ/ Βραβεία Europa Nostra (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΕΕ/ Βραβεία Europa Nostra
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 13/10/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων (Δάνεια Π.Δ 169/2013)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Οικονομική Υποστήριξη Εξωστρεφών Δράσεων 2019 - 2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 30/08/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Demonstrating integrated technology solutions for buildings with performance guarantees (Built4People) - HORIZON-CL5-2021-D4-02-01 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 25/01/2022

Επιστροφή