Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Προσδιορισμός του ύψους χρηματοδότησης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1−1−2016 − 31−12−2016.

ΦΕΚ: 665 Β' / 11-03-2016

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ.2746/134 / 03.03.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός διαδικασίας για την απόδοση προϊόντος εκποίησης ειδών κυριότητας Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευομένων από το Δημόσιο και εταιρειών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και τα Τελωνεία.

ΦΕΚ: 623 Β' / 09-03-2016

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Δ.Τ.Δ.Β. 1027608ΕΞ2016 / 19.02.2016 (Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 37 Α' / 07-03-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4370 / 07.03.2016 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

ΦΕΚ: 570 Β' / 03-03-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθ. 22509 / 29.02.2016 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΦΕΚ: 34 Α΄ / 02-03-2016

Νομοθέτημα: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ / 02.03.2016

Τίτλος νομοθετήματος: Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις σχετικά με τα προβλεπόμενων του εδαφίου γ΄ της παρ. 6 του αρ. 34 του Ν. 4144/2013 σχετικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.).

ΦΕΚ: 545 B' / 02-03-2016

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 61407/2414 / 22.02.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις .

ΦΕΚ: 33 Α΄ / 27-02-2016

Νομοθέτημα: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4369 / 27.02.2016 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας.

ΦΕΚ: 449 Β΄ / 24-02-2016

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 / 19.02.2016 (Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Διορισμός Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

ΦΕΚ: 24 Α΄ / 23-02-2016

Νομοθέτημα: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12 / 23.02.2016 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020.

ΦΕΚ: 424 Β΄ / 22-02-2016

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 6.1714/5.1504 / 15.02.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

Επιστροφή