Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

ΦΕΚ: 908 Β' / 04-04-2016

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 / 04.04.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 51 Α' / 03-04-2016

Νομοθέτημα: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4375 / 02.04.2016 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 49 Α' / 01-04-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4373 / 01.04.2016 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών σε κτίρια που έχουν συναφθεί μισθώσεις από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3581/2007

ΦΕΚ: 881 Β' / 01-04-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. ΔΤΥ Γ 0001340 ΕΞ 2016 / 27.01.2016 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 ΦΕΚ Α΄ 170 − Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει.

ΦΕΚ: 874 Β' / 01-04-2016

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 1038 / 28.03.2016 (Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979.

ΦΕΚ: 46 Α' / 31-03-2016

Νομοθέτημα: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 32 / 16.03.2016 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Αναβίωση των Κοιν.Σ.Επ. που διαγράφησαν αυτοδίκαια κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 και τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 7 της Υ.Α. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/ Β΄/09−02−2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2.9621/οικ. 4.1200 Υ.Α. (ΦΕΚ 1360/Β΄/25/4/2012).

ΦΕΚ: 842 B' / 30-03-2016

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 11886/514 / 15.03.2016 (Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας.

ΦΕΚ: 854 Β' / 30-03-2016

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α Αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435−1135 / 29.03.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του N. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του N. 4280/ 2014.

ΦΕΚ: 767 Β' / 22-03-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 136255/683 / 07.03.2016 (Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Προσδιορισμός του ύψους της επιπλέον χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» μέχρι 31−12−2015.

ΦΕΚ: 665 Β' / 11-03-2016

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ.3670/199 / 03.03.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Επιστροφή