Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Δημοτολογική εγγραφή Συμφώνων Συμβίωσης.

ΦΕΚ: 1825 B' / 22-06-2016

Νομοθέτημα: Y.A. Αριθμ. ΤΑΔΚ 638 /2016 / 15.06.2016 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 117 A' / 22-06-2016

Νομοθέτημα: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4399 / 22.06.2016 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

ΦΕΚ: 1774 Β' / 17-06-2016

Νομοθέτημα: ΥΑ. Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/1259/891 (Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 4566/828/0020/ 23.06.2010 Κοινής υπουργικής απόφασης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πράξης «Εξοικονόμηση της ενέργειας από τους ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ”Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ II) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ» (ΦΕΚ Β΄ 1036/07.07.2010).

ΦΕΚ: 1701 Β' / 14-06-2016

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 2834/689 A1 / 30.05.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση του Παραρτήματος III του άρθρου 19 του Προεδρικού διατάγματος 51/2007 (Α’54), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πέμπτο του Ν. 4117/2013 (Α’ 29), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/101/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής υδάτων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2014.

ΦΕΚ: 1635 Β' / 09-06-2016

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 178960 / 03.06.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδια- κού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άμυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ολ- λανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασι λείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού-Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Research Programme) και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 106 A' / 06-06-2016

Νομοθέτημα: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4393 / 06.06.2016

Τίτλος νομοθετήματος: Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου.

ΦΕΚ: 1519 B' / 30-05-2016

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΠΟΛ. 1057 / 06.05.2016 (Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 1519 Β' / 30-05-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4392 / 30.05.2016

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/ 39514/ 21-12- 2015 (ΦΕΚ Β’ 2844 - ΑΔΑ: Ω30Α465ΦΘΕ-Ε62) υπουργικής απόφασης με θέμα την τροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχο- ρηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014)».

ΦΕΚ: 1507 B' / 27-05-2016

Νομοθέτημα: Y.A. Αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/14390 / 25.05.2016 (Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας.

ΦΕΚ: 95 A' / 27-05-2016

Νομοθέτημα: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 59 / 24.05.2016

Επιστροφή