ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Vente par distributeur automatique
Ventée (région)
Venteux
Ventilateur
Ventiler
Ventiler (crédits etc)
Venue
Véranda
Verbal
Verbalement
Verdict
Verdir
Verdissement
Verdoyer
Verdure
Verdure (végétation)
Verger

Επιστροφή