ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Vendre en masse
Venelle
Vénerie
Venir
Venir à échéance
Venir à expiration
Venir à la rescousse
Venir en masse
Vent
Vente
Vente à emporter
Vente à terme
Vente au comptant
Vente au détail
Vente de charité
Vente en coopération
Vente en gros

Επιστροφή