ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Voyageur de commerce
Voyageur(se)
Voyageurs de passage
Voyagiste
Vue aérienne
Vue de côté
Vue de face
Vue en coupe
Vue panoramique
Vulgaire
Vulgarisation
Vulgariser
Vulgarité
Vœu
Wagon
Wagon à bestiaux
Wagon de marchandises

Επιστροφή