ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Voyage accompagné
Voyage aller-retour
Voyage autour du monde
Voyage d'affaires
Voyage d'agrément
Voyage d'études
Voyage d'exploration
Voyage d'information
Voyage en autocar
Voyage organisé
Voyage professionnel
Voyage scolaire
Voyager
Voyager en première classe
Voyager en seconde classe
Voyager en voiture à plusieurs
Voyager pour affaires

Επιστροφή