ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Zones de peuplement industriel et urbain (ZPIU)
Zones de redynamisation urbaine (ZRU)
Zones de revitalisation rurale (ZRR)
Œuvre d'art
Œuvre de bienfaisance
Œuvre de charité
Œuvre de prévoyance
Œuvre sociale

Επιστροφή