ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Wagon frigorifique
Wagon-citerne
Wagon-lit
Wagon-poste
Wagon-restaurant
Wagonnet
Wagonnier
Warrantage
Warranté
Warranter
Water-closet
Waterιngue
WC (water closets)
Xénophobe (adj)
Xénophobie (n)
Xylographie
Xylophage

Επιστροφή