ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Volcan en activité
Volcan éteint
Volcanique (adj)
Volcanologue
Volée (d'escaliers)
Voler (dans les airs)
Voler (dérober)
Voler au secours de quelqu'un
Voleur à l'étalage
Voleur de grand chemin
Voleur(se)
Volontaire (adj)
Volontaire (n)
Volonté
Volte-face
Volume sonore
Volumineux

Επιστροφή