ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus: Δημιουργία Βιώσιμου και Περιεκτικού Δημόσιου Χώρου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 16/10/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση δανείων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Δάνεια ΕΤΕπ - ΤΠ&Δ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΕΕ/ Βραβεία Europa Nostra (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΕΕ/ Βραβεία Europa Nostra
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 13/10/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων (Δάνεια Π.Δ 169/2013)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Οικονομική Υποστήριξη Εξωστρεφών Δράσεων 2019 - 2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 30/08/2019

Επιστροφή