ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Vainqueur
Vaisseau
Vaisseau amiral
Vaisseau de haute mer
Vaisseau marchand
Vaisseau spatial
Val
Valable
Valablement
Valeur
Valeur ajoutée
Valeur d'échange
Valeur de rachat
Valeur en douane
Valeur locative
Valeur marchande
Valeurs mobilières

Επιστροφή