>ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Προγράμματα

Φορέας χρηματοδότησης : ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΤΕΑΑ)/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)


Αριθμός προγραμμάτων : 5

Τίτλος προγράμματος : Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
Κατηγορία προγράμματος : Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα ΠΑΑ
Κατηγορία προγράμματος : Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : Κατάρτιση/ Συμβουλές/ Συνεργασίες
Κατηγορία προγράμματος : Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : Δημόσια Έργα ΠΑΑ
Κατηγορία προγράμματος : Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : LEADER/CLLD (Μέτρο 19)
Κατηγορία προγράμματος : Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Επιστροφή