ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα ΠΑΑ


Φορέας χρηματοδότησης : ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΤΕΑΑ)/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)
Κατηγορία Δικαιούχων :
Στόχοι : Στην κατηγορία Αγροπεριβαλλοντικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων που ανήκουν στο πεδίο ισχύος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 Καν (ΕΕ) 1306/2013 με προσανατολισμό στη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή:

Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών
Υπομέτρο 8.1 - Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
Υπομέτρο 8.2 – Εγκατάσταση-Συντήρηση γεωργο-δασοκομικών συστημάτων

Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
Υπομέτρο 10.1 − Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις

Μέτρο 11 − Βιολογική γεωργία
Υπομέτρο 11.1 - Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές
Υπομέτρο 11.2 - Διατήρηση βιολογικών πρακτικών

Μέτρο 12 - Natura 2000 και Οδηγία για τα ύδατα
Υπομέτρο 12.2 - Δασικές περιοχές του Natura 2000

Μέτρο 13 - Περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
Υπομέτρο 13.1 - Ορεινές περιοχές-Εξισωτική αποζημίωση
Υπομέτρο 13.2 - Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα
Υπομέτρο 13.3 - Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα
Ιστοχώρος προγράμματος : http://agrotikianaptixi.gr/el/content/%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B1-0

Εκτύπωση   Προσκλήσεις