ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Δημόσια Έργα ΠΑΑ

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΤΕΑΑ)/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)
Κατηγορία Δικαιούχων :
Στόχοι : Στην κατηγορία Δημόσια Έργα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων δημοσίων επενδύσεων:

Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές

Μέτρο 7 - Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών
Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές
Υπομέτρο 7.3 - Ευρυζωνικές υποδομές

Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών
Yπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές
Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές

Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
Υπομέτρο 10.2 − Διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων
Ιστοχώρος προγράμματος : http://agrotikianaptixi.gr/el/content/%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B1-0

Εκτύπωση   Προσκλήσεις