ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Κατάρτιση/ Συμβουλές/ Συνεργασίες

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΤΕΑΑ)/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)
Κατηγορία Δικαιούχων :
Στόχοι : Στην κατηγορία Κατάρτιση/Συμβουλές/Συνεργασίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις οριζόντιων παρεμβάσεων:

Μέτρο 1 - Μεταφορά γνώσεων-Ενημέρωση
Υπομέτρο 1.1 - Κατάρτιση-απόκτηση δεξιοτήτων

Μέτρο 2 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Υπομέτρο 2.1 - Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των συμβούλων

Μέτρο 9 – Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Μέτρο 16 - Συνεργασία
Υπομέτρο 16.1 - 16.2 - Ίδρυση και λειτουργία ΕΟ της ΕΣΚ γεωργίας
Υπομέτρο 16.1-16.5 - Συνεργασία για περιβαλλοντικές πρακτικές - κλιματική αλλαγή
Ιστοχώρος προγράμματος : http://agrotikianaptixi.gr/el/content/%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B1-0

Εκτύπωση   Προσκλήσεις