ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κ. Χουδετσίου (Ηρακλείου)
Κ. Χουλιαράδων (Ιωαννίνων)
Κ. Χουμεριάκου (Λασιθίου)
Κ. Χουμερίου (Ρεθύμνης)
Κ. Χουμνικού (Σερρών)
Κ. Χούνης (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χουστουλιανών (Ηρακλείου)
Κ. Χόχλιας (Ευρυτανίας)
Κ. Χράνων (Αρκαδίας)
Κ. Χράνων (Μεσσηνίας)
Κ. Χρισσού (Φωκίδος)
Κ. Χριστιανουπόλεως (Μεσσηνίας)
Κ. Χριστού (Λασιθίου)
Κ. Χριστού (Σερρών)
Κ. Χρομοναστηρίου (Ρεθύμνης)

Επιστροφή