ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Uebernehmen
Ueberpruefung
Ueberqueren (Straßen, Wege)
Ueberquerung
Ueberschall-
Ueberschwemmen
Uebersee-
Uebersicht
Uebertretung
Ueberwachung
Ueberwinden
Uebler Geruch
Ueblich
Uebrig bleiben
Ufer
Uferbereichenvertrag für ihre Zusammenarbeit
Ultimatum

Επιστροφή