ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Übertragungsurkunde
Übertragung von erblichen Rechts
Übertreten
Übertretung
Übertriebene Versprechungen
Überverschuldet
Überwachen
überwachsen
Überwachung
Überwachung Naturerbe
Überweisung
Überwiegen
Überzählig
überzählige Arbeitnehmer
Überziehen
über Verfallsdatum
Üblich

Επιστροφή