ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Notifier
Notoriété (publique)
Nouveau
Nouveau riche
Nouveau village
Nouveaux venus (les)
Nouvelles techniques de communication
Nuisance
Nuisance acoustique
Nuisance industrielle
Nursery
Nœud
Nœud ferroviaire
Nœud routier

Επιστροφή