ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Nettoyer
Neutralité
Niveau d'études
Niveau de décision
Niveau de qualifications
Niveau de vie
Niveau du son, niveau sonore
Noir
Nom
Nomade (adj)
Nomade (nom)
Nomenclature
Nomination
Non syndiqué
Non-assistance
Non-assistance à personne en danger
Non-belligérance

Επιστροφή