ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Thesis
Thief
Think (to)
Think of the city in terms of its inhabitants (to)
Think-tank
Third
Third party (a)
Third world
Third world country
Thirty five hour week
Threat
Threat of epidemy
Threaten (to)
Three -yearly
Three months (every)
Three-party government
Three-shift system

Επιστροφή