ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Turning point
Turnout
Turnover
Turnover of goods
Tutor
TV channel
TV commercial
TV news
TV program
Twinning
Two income household
Two-tier society
Tycoon
Type
Typhoid
Tyrant

Επιστροφή