ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Aerial photograph
Aerial view
Affiliate (to)
Affiliated company
Affluent
Afforest (to)
Afforestation
Age
Age (to)
Age bracket
Age group
Aged (the)
Ageing
Agency
Agency fee
Agency for the environment and energy control
Agency tor the protection of environment

Επιστροφή