ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μandate (to)
Μedium-sized town
Μeet (up) (to)
Οld fashioned
Οoze (to)
Οrdinary
Τerminate (to)
Τerritory
Τownspeople
Τrade unionist (UK)
Τraffic circle (US)
Τraffic police (UK)
Τrafficker

Επιστροφή