ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Zone with priority for urbanization
Zoning
Zoning regulations
Zoological gardens
Εvaluation
Εxcavation
Εxtermination
Ηave an abundance of (to)
Ηousing
Ιmpoverishment
Ιnformation centre
Ιnspect (to)
Ιnspection
Ιnternational Labour Office
Κnow-how
Μake an appointment (to)
Μanage (to)

Επιστροφή