ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Apple orchard
Apple tree
Applicant
Application
Application file
Application form
Apply (to)
Apply for (to)
Appoint (to)
Appointed
Appointment
Apportionment
Appraisal
Appraise (to)
Apprentices'training centre
Apprenticeship Contract
Appropriation

Επιστροφή