ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ammunition dump
An affiliate member
Analysis
Anarchist
Ancient
Ancient monument
Annex (to) a territory
Annual meeting
Answer
Answer (to)
Answer for (to)
Answer for somebody (to)
Antisocial
Apartment (US)
Apartment building (US)
Apartment hotel
Appearance

Επιστροφή