ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Χρησιμοποίηση
Χρησιμοποιήσιμος
Χρησιμοποιώ
Χρησιμοποιώ από κοινού τους πόρους
Χρησιμοποιώ θεϊκό άλας
Χρησιμοποιώ μέσα
Χρήσιμος
Χρησιμότητα
Χρήστης
Χρηστικός
Χρονική παράταση
Χρονικό διάστημα
Χρονοδιάγραμμα
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής
Χρονολογία
Χρονομερισμός
Χρονομεριστική μίσθωση

Επιστροφή