ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Triple Schicht-System
Triumph
Triumphieren
Trocken
Trockenheit
Trocknen
Tropfen
Tropfen lassen
Tropischer Wald
Trümmer
trumphieren
Trunkenheit
Truppenübung
Tsunami
Tuch
Tuer-Platte
Tuerfluegel

Επιστροφή