ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Adulte (adj.)
Adulte (n.)
Affaire
Affaires étrangères
Affectation (d'une personne)
Affectation (de fonds)
Affectation hypothécaire
Affecter (une somme)
Afférent
Affermage (terre)
Affermer
Affichage
Affiche
Afficher
Affilié (groupe)
Affilier (s')
Afflux (de capitaux)

Επιστροφή