ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

unterentwickeltes Land
Unterentwicklung
unterernährt
Unterernährung
Unterführung
Untergang
untergehen
Untergeordnet
Untergraben
Untergrund
unterirdischen Rohrleitungen
Unterjochen
Unterkonsumtion
Unterkunft
Unterkunftsvermögen
Unterlage
Unterlagen

Επιστροφή