ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Newspaper
Newspaper kiosk
Next of kin
Next-door neighbour
Nick
Nick (to be in the)
Night nurse
Night nursing
Night service
Night shelter
Night shift
Night watchman
Night work
Nightlife
No admittance
No bills
No brand goods

Επιστροφή