ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΠ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019
Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : Κωδικός Πρόσκλησης: Φ.Π.1/2019
Κατηγορία Δικαιούχων : ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ) ή Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα ή ΚΟΙΝΣΕΠ και περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής.
- Συμπράξεις αυτών μεταξύ τους.
- Συμπράξεις με επικεφαλής ΜΚΟ ή ΑΜΚΕ ή Κοινωφελές ίδρυμα στην Ελλάδα ή ΚΟΙΝΣΕΠ και συμπράττοντα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, Οργανισμούς Τοπ. Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.α.).
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΧΥΤ, ΜΕΑ, Πράσινα Σημεία, Κομποστοποίηση, Σταθμοί Μεταφόρτωσης κλπ)
- Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
- Προστασία προστατευόμενων περιοχών οικοτόπων, Natura
- Προστασία βιοποικιλότητας
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.
Σκοπός επίσης είναι η αξιοποίηση της αναγνωρισμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας των ΜΚΟ σε έργα, την πρωτοβουλία και την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν οργανωμένοι φορείς πολιτών. Επιμέρους στόχους αποτελούν:
- η επίτευξη συμπληρωματικότητας και συνέργειας μεταξύ των δράσεων του παρόντος προγράμματος, καθώς επίσης και μεταξύ του προγράμματος άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, και
- η πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις (για παράδειγμα χρηματοδότηση μιας δράσης που μπορεί με τη σειρά της να ενεργοποιήσει άλλες δράσεις με συναφείς στόχους).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι δράσεις αφορούν στις εξής κατηγορίες:
- στην κλιματική αλλαγή,
- στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
- στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος
- στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.000.000 €/ 50.000 € ανά έργο
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 02/12/2019  Λήξη: 14/02/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Δεν μπορούν να υποβάλλουν όσοι δικαιούχοι των δύο προηγουμένων σχετικών προσκλήσεων δεν έχουν ολοκληρώσει τα ενταγμένα στο πρόγραμμα έργα.
- Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση.
- Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών.
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 7017
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Πληροφορίες: Δημήτρης Χωματίδης,
τηλ: 210- 5241903 (εσωτ. 123)
e-mail: dhomatidis@prasinotameio.gr .
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση