ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

A΄ Πρόσκληση «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, Δεκεμβριος 2019


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Σύνολο Δήμων χώρας
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Δημιουργία βελτίωση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (παιδικοί, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης , φροντίδας αστέγων κλπ)
- Δράσεις για σχολικές μονάδες
Σκοπός / Στόχος : Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ενισχύει έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Μέσα στους στόχους είναι η απόδοση στον πολίτη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων επιφανειών δημόσιου χώρου, ο οποίος θα καθίσταται ελκυστικός στο χρήστη και φιλικός στο περιβάλλον και η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής παρέμβασης με την ενσωμάτωση βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, αύξηση του πρασίνου και επίτευξη της μέγιστης δυνατής ποιότητας και ασφάλειας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Επιλέξιμες δράσεις:
Μέτρο 1:
1.1. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου
1.2. α. Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης.
β. Συνδυασμός των δράσεων 2.6 και 2.7 του Μέτρου 2

Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο
2.1. Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
2.3. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.
2.4. Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών.
2.5. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόµων ή και πεζοδροµίων και επιµέρους υποδοµών τους, για τη δηµιουργία δικτύου κίνησης πεζών µε πρόνοια και για εµποδιζόµενα άτοµα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
2.6. Αναβάθµιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών. Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δεν θεωρείται επιλέξιμη δράση.
2.7. Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α. με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων
2.8. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α. σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του δήμου (πχ κεντρικές πλατείες), καθώς και κτιρίων κεντρικών αξόνων και παραλιακών μετώπων
2.9. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων.
2.10. Απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. αμιάντου) από σχολικές εγκαταστάσεις και δημόσια κτίρια σε πολεοδομικά ευαίσθητες περιοχές.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 55.000.000 € (35.000.000 € για το έτος 2019 και τα 20.000.000 € για το έτος 2020)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 02/12/2019  Λήξη: 26/06/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2020
Ειδικές πληροφορίες : - Η πρόσκληση είναι η πρώτη από τις δύο προβλεπόμενες στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του άξονα προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση» για τα έτη 2019 – 2020. Η δεύτερη Πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020.
- Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη συμβασιοποιημένων έργων ή έργων των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας
- Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως δύο (2) προτάσεις στο ίδιο Μέτρο
- Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο από τα Μέτρα του προγράμματος
-Χωρικό πεδίο εφαρμογής του χρηματοδοτικού προγράμματος. είναι οι πόλεις και οικισμοί με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή οικισμοί οριοθετημένοι με πράξη της διοίκησης στερούμενων εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου. Το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί δράσεις σε περιοχές εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Email: info@prasinotameio.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση