ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 - 2020

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Περίοδος εφαρμογής : 2019 - 2020
Στόχοι : το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ενισχύει έργα, που στοχεύουν:
- στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων
- στην επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων.
- στη χρηματοδότηση δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου, οι οποίες επιλέγονται από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 77 του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (όπως ισχύει).
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση δράσεων περιβαλλοντικου ισοζυγίου των Δήμων για την περιβαλλοντική και πολεοδομική αποκατάσταση και εξισορρόπηση της επιβάρυνσης που προκαλείται από τη διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης σε περιβαλλοντικά και πολεοδομικά υποβαθμισμένες ή κορεσμένες περιοχές, και σε περιοχές που χρήζουν ειδικής προστασίας.
- Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων για την εξασφάλιση μέγιστης περιβαλλοντικής και αισθητικής ποιότητας και χρηστικότητας από τους πολίτες.
- Κατεδάφιση αυθαίρετων ή και επικίνδυνων κτισμάτων.
- Αποκατάσταση, ανακαίνιση, αισθητική αναβάθμιση και διαμόρφωση κτιρίων που ανήκουν στην ιδιοκτησία των Ο.Τ.Α. και φορέων Ν.Π.Δ.Δ. και ΔΕΚΟ.
- Καθαρισμό και οριοθέτηση ρεμάτων, καθώς και την εκτέλεση έργων αποκατάστασης και ανάδειξής τους.
- Αποκομιδή και ασφαλή διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και μπαζών με έμφαση σε περιβαλλοντικά και πολεοδομικά ευαίσθητες περιοχές.
- Ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του χωρικού σχεδιασμού, καθώς και την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικής και πολεοδομικής διαχείρισης
- Χρηματοδότηση για την απόκτηση μέσω απαλλοτρίωσης ακινήτων, τα οποία δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως Κοινόχρηστοι Χώροι
- Χρηματοδότηση για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων των οικοτόπων και των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υφίστανται πιέσεις αστικοποίησης ή/και πλήττονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 55 εκατομμυρία ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : άρθρο 77 του Ν. 4495/2017 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Πράσινο Ταμείο
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Fax : 210 5241833
E-mail: info@prasinotameio.gr
Παρατηρήσεις : - Ως χωρικό πεδίο δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου καθορίζονται:
α) αστικά κέντρα και οικισμοί και ιδιαίτερα πυκνοδομημένες αστικές περιοχές κατοικίας με πολεοδομική, περιβαλλοντική ή και κοινωνική επιβάρυνση,
β) περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, καθώς και περιοχές με αυθαίρετη δόμηση.
Ιστοχώρος προγράμματος : https://prasinotameio.gr/programmata/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-2020_%CE%A3%CE%A6%CE%97%CE%9F_16-11-2020.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις