ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα - Κύπρος"

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιλέξιμης περιοχής με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.
- Κάλυψη πεδίων ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και μεταφορών, μέσω της προώθησης μιας οικονομίας με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα.
- Πρόληψη καταστροφών, την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνολογιών για την προστασία φυσικών πόρων.
- Χρηματοδοτικές προτεραιότητες
Σκοπός : Τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των χωρικών συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και με τρίτες χώρες και συνιστούν μια από τις κύριες επιλογές για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις κινούνται στο πλαίσιο των παρακάτω αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος:
- Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
- Άξονας Προτεραιότητας 2: Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
- Άξονας Προτεραιότητας 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
- Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 54.072.416,00 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/ 2014: ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλέφωνο: 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr
Παρατηρήσεις : Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες:
- Κρήτης (νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων),
- Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου)
- Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου, Νομός Κυκλάδων) στην Ελλάδα,
και ολόκληρη η Κύπρος.
Ιστοχώρος προγράμματος : http://greece-cyprus.eu/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticInterregGreece-Cyprus.aspx
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://interreg.gr/#Welcome

Εκτύπωση   Προσκλήσεις