ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα - Κύπρος"


Αριθμός προσκλήσεων : 1

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προσκληση 4: Προγράμματος INTERREG "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Κ4
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 18/06/2019 - 30/09/2019

Επιστροφή