ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2022 (ημερολογιακό έτος)
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση και η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων σχετικά με το φυσικό Περιβάλλον για το ημερολογιακό έτος 2022.
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Fax : 210 5241833
E-mail: info@prasinotameio.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://prasinotameio.gr/programmata/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις