ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΠεΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021 - 2027

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2027
Στόχοι : Ο Στρατηγικός Στόχος του Προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027 είναι «Η Ενίσχυση της καινοτομίας & εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήματος & η μετάβαση της οικονομίας σε ένα μοντέλο αειφόρου & χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης με σύμμαχο τη φύση».
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι δράσεις ΠεΠ θεσσαλίας ανήκουν στις παρακάτω προτεραιότητες του Προγράμματος:
1. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας
2. Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα
3. Βελτίωση μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας
4. Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
5. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας
6. Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις
7. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
8. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
Προϋπολογισμός : 553.885.667 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4914 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
thessalia@mou.gr
2413 505100
2410 287408
Παρατηρήσεις : Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 553.885.667 ευρώ,
εκ των οποίων 348.831.364 (ΕΤΠΑ) και 121.971.450 (ΕΚΤ+) ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 83.082.853 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.thessalia-espa.gr/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.thessalia-espa.gr/proskliseisergon/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticPThessaly.aspx
Προγραμματισμός Προσκλήσεων : https://www.thessalia-espa.gr/programmatismos-proskliseon-chrimatodotisis-sto-plaisio-tou-programmatos-thessalia-2021-2027/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις