ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΕΠ Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2027
Στόχοι : Πρόκειται για το πρώτο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που εγκρίθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναδεικνύοντας το στόχο για τη μετάβαση της χώρας μας σε κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με κοινωνικά δίκαιο και βιώσιμο τρόπο, σε εθνική προτεραιότητα.
Σκοπός : Η χώρα αξιοποιεί τον νέο Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης (ΜΔΜ) της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ευρύτερες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις περιοχές όπου η απασχόληση και το εισόδημα εξαρτώνται έντονα από τα ορυκτά καύσιμα ή από βιομηχανίες υψηλής έντασης εκπομπών.
Καθορίζονται 3 πυλώνες για τη ΔΑΜ:
‐ Αποκατάσταση & επανάχρηση υποβαθμισμένων εκτάσεων-εγκαταστάσεων
‐ Κοινωνική συνοχή & οικονομικός μετασχηματισμός (Μετάβαση σε νέο παραγωγικό μοντέλο)
‐ Διακυβέρνηση
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Προτεραιότητες & ενδεικτικές δράσεις:
- Ενίσχυση & προώθηση της επιχειρηματικότητας: Δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία, προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.
- Ενεργειακή μετάβαση – κλιματική ουδετερότητα: Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, σε συστήματα και υποδομές οικονομικά προσιτής καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών αποθήκευσής της.
- Αναπροσαρμογή χρήσεων γης – κυκλική οικονομία: Δράσεις για την αναγέννηση και επανάχρηση των λιγνιτικών εδαφών, πράσινες υποδομές και τεχνικά έργα αναπροσαρμογής της χρήσης γης, ενίσχυση κυκλικής οικονομίας.
- Δίκαιη εργασιακή μετάβαση & ενδυνάμωση ανθρώπινου κεφαλαίου: Δράσεις αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού, επενδύσεις σε υποδομές εκπαίδευσης, δράσεις διευκόλυνσης της ένταξης στην αγορά εργασίας.
- Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών.
- Τεχνική βοήθεια: Κάλυψη αναγκαίων δαπανών (προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, Υποστήριξη Δικαιούχων κ.ά.) που θα ενισχύσουν την υλοποίηση των στόχων του ΠΔΑΜ.
Προϋπολογισμός : 1,63 δις €
Θεσμικό πλαίσιο : CCI: 2021EL16JTPR001
Επικοινωνία : p.dam@mou.gr
Παρατηρήσεις : Οι περιοχές παρέμβασης του ΠΔΑΜ καθορίζονται στα 3 ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τα κριτήρια του
άρθρου 11 του Καν. ΤΔΜ και είναι:
• Οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, (1.026.464.863 €)
• Οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
(391.040.368 €)
• Οι νησιωτικές Περιφέρειες Bορείου Αιγαίου, Nοτίου Αιγαίου & Κρήτης (211.682.311 €)
Ιστοχώρος προγράμματος : https://eydam.gr/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://eydam.gr/wp-content/uploads/2022/12/Dikaih_Anaptyxiaki_Metavasi_2021EL16JTPR001-1.3.pdf
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://eydam.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%bc%ce%b5%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%ae/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις