ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΕΠ Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ)

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2027
Στόχοι : Το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» (ΠΕΚΑ) της περιόδου 2021-2027 σχεδιάζεται στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση μιας πιο πράσινης Ευρώπης θέτοντας ως στρατηγικούς στόχους:
• Την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και χρήση ΑΠΕ για ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
• Την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα
• Την αστική αναζωογόνηση με έμφαση στο δομημένο και φυσικό αστικό περιβάλλον
• Τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα-μικροκινητικότητα
• Την ικανοποίηση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων και υδάτων, ενσωματώνοντας τις παραμέτρους της κυκλικής οικονομίας
• Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων
Προϋπολογισμός : 3,6 δις ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Αριθμός απόφασης της Επιτροπής: C(2022)6045
Ημερομηνία απόφασης της Επιτροπής: 26/08/2022
CCI 2021EL16FFPR003 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη
Τηλ.:210-6930155
Fax: 210-6930188
e-mail: ymeperaa@mou.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://peka-program.gr/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://peka-program.gr/paroysiasi-programma/
Προγραμματισμός Προσκλήσεων : https://peka-program.gr/programmatismos-proskliseon/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις