ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΕΠ Μεταφορές

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2027
Στόχοι : Οι επενδυτικές ανάγκες στον τομέα των Μεταφορών κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, συνδέονται με την Πολιτική Συνοχής της χώρας καθώς και με τους εξής 5 Εθνικούς Στρατηγικούς Στόχους (Σ.Σ.) του ΕΣΣΜ :
1. Οικονομική Ανάπτυξη και Αποδοτικότητα στην ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος μεταφορών, σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο
2. Ενίσχυση της Συνδεσιμότητας των Μεταφορών
3. Εξασφάλιση ενός Περιβαλλοντικά Βιώσιμου τομέα μεταφορών
4. Παροχή Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Ένταξης
Διατήρηση Ασφάλειας και Προστασίας του συστήματος μεταφορών.
Σκοπός : Το Πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ αποτελεί το Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση μέρους του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού των αρμοδίων Υπουργείων Πολιτικής (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής), με στόχο την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής στον Τομέα των Μεταφορών για την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2021-2027.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικά:
- 760 εκατ. ευρώ προβλέπονται για την ανάπτυξη βιώσιμων αστικών μεταφορών
- 688 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση και αναβάθμιση οδικού δικτύου και τη βελτίωση οδικής ασφάλειας
- 485 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση / ανάπτυξη κεντρικού και προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου
- 181 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας νησιών
- 89 εκατ. ευρώ για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και αεροναυτιλίας
Προϋπολογισμός : 2,2 δις ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Αριθμός απόφασης της Επιτροπής: C(2022)5441
Ημερομηνία απόφασης της Επιτροπής: 22 Ιουλ 2022
CCI 2021EL16FFPR004
Επικοινωνία : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη
Αθήνα
Τηλ.:210-6930155
Fax: 210-6930188
e-mail: ymeperaa@mou.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://metafores21-27.gr/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://metafores21-27.gr/prosklhseis/proskliseis/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://ymeperaa.gr/images/diavouleysi_metafores_2021-2027/PYMET_synopsi_April_2021.pdf
Προγραμματισμός Προσκλήσεων : https://metafores21-27.gr/prosklhseis/programmatismos-proskliseon/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις