ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Water Managment / Διαχείριση Υδάτων ΕΟΧ 2014 - 2021 (Programme D)

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Διεθνείς Οργανισμοί
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Επικοινωνία : ΥΠΕΝ
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ/ Τομέας Περιβάλλοντος
Πληροφορίες: Γ. Παρνασσάς
Σ. Μαραβελής
Τηλ.: 2131500953
2131500963
E-mail: gparnassas@mou.gr
smaravelis@mou.gr
Web: www.eysped.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.eysped.gr/el/Pages/output1102.aspx
Xρήσιμες συνδέσεις : http://www.eysped.gr/el/Documents/COM(2018)%20322-2.5.2018%20MFF%202021-2027.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις