ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

AMIF-Asylum, Migration and Integration Fund 2021 - 2027 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Προσκλήσεις

(σχετικό αρχείο)
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2027
Στόχοι : α) ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης·
β) ενίσχυση και ανάπτυξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες τους, και προώθηση και διευκόλυνση της αποτελεσματικής ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών·
γ) συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, ενίσχυση της αποτελεσματικής, ασφαλούς και αξιοπρεπούς επιστροφής και επανεισδοχής, και προώθηση και συμβολή στην αποτελεσματική αρχική επανένταξη στις τρίτες χώρες·
δ) ενίσχυση της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά εκείνα που επηρεάζονται περισσότερο από προκλήσεις σχετιζόμενες με τη μετανάστευση και το άσυλο, μεταξύ άλλων μέσω πρακτικής συνεργασίας.
Σκοπός : Ο στόχος πολιτικής του Ταμείου είναι να συμβάλλει στην αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην υλοποίηση, ενίσχυση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής για το άσυλο και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, σύμφωνα με το συναφές κεκτημένο της Ένωσης και τηρώντας πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών οι οποίες απορρέουν από διεθνείς πράξεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη
Προϋπολογισμός : 9,88 δις ευρώ
Επικοινωνία : Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Γ.Δ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.)
Θηβών 196 - 198, Τ.Κ.18233 Νίκαια
Τηλ.: 2131629100
E-mail: dg.amifisf@migration.gov.gr
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.)
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177 Αθήνα
E-mail: ydeap@yptp.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
Xρήσιμες συνδέσεις : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1147

Εκτύπωση   Προσκλήσεις