ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021/ GR - Energy

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Διεθνείς Οργανισμοί
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2021
Στόχοι : Ο στόχος του Προγράμματος «GR-Energy» για την Ελλάδα είναι "ενέργεια χαμηλότερης έντασης άνθρακα και αυξημένη ασφάλεια εφοδιασμού" και θα επιτευχθεί μέσω του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου αντίκτυπου των αποτελεσμάτων του προγράμματος στους ενδιαφερόμενους και στις ομάδες στόχους. Το κύριο αποτέλεσμα του προγράμματος είναι η "βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας". Συγκεκριμένα, τα έργα του "GR-Energy" θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO2, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην αύξηση της παραγωγής ενέργειάς από ανανεώσιμες πηγές, στην αύξηση των θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της δυναμικής των τοπικών κοινοτήτων. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να υποστηρίζουν καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της παραγωγής ΑΠΕ και των παρεμβάσεων ΕΑ στις δημόσιες κοινωνικές υποδομές.
Σκοπός : Το πρόγραμμα συμβάλλει στην υλοποίηση επιδεικτικών πράξεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ) στην χώρα μας, ως πυλώνας πράσινης ανάπτυξης, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών υποχρεώσεών μας. Επίσης, επιδιώκει την άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και την ενίσχυση των διμερών συνεργασιών των κρατών-μελών στο χώρο των ΑΠΕ και της ΕΑ .
Απώτερος σκοπός είναι η προώθηση και ουσιαστική συμβολή στην υλοποίηση ενός πλαισίου ισόρροπης ανάπτυξης, που δημιουργεί δυνατότητες μεγάλης προστιθέμενης αξίας και προοπτικές στην τοπική οικονομία, την εξοικείωση των κατοίκων με τις πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Το πρόγραμμα υποστηρίζει καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΑ) σε δημόσιες κοινωνικές υποδομές της χώρας. Οι ομάδες στόχοι του προγράμματος θα είναι οι χρήστες και οι επισκέπτες των κτιρίων/υποδομών του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Οι πράξεις θα λειτουργήσουν επιδεικτικά στοχεύοντας στην αύξηση ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων και υποδομών στην Ελλάδα. Τα κτίρια και υποδομές του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα θα πρέπει να καλύπτουν εκπαιδευτικές, υγειονομικές, κοινωνικές ανάγκες κλπ. Επιπλέον, όσον αφορά στην «καινοτομία», πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν σύγχρονο εξοπλισμό στα κτίρια και υποδομές τους. (δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 10.000.000 € (Συγχρηματοδότηση: 75% = 7.500.000€ από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και 25% = 2.500.000€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας)
Επικοινωνία : ΚΑΠΕ
Τηλέφωνο: 210-6603300
Email: xm-eox@cres.gr
Παρατηρήσεις : Το Πρόγραμμα «GR-Energy» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)2014-2021, Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια», συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 75% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 25%.
Ιστοχώρος προγράμματος : http://eeares.cres.gr/EEA_GR_Energy.htm
Xρήσιμες συνδέσεις : http://www.cres.gr/eeares/pdf/calls/Prosklisi_EOX_ADA_gr.pdf
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://eeagrants.org/news/programme-agreement-signed-for-the-energy-programme-in-greece

Εκτύπωση   Προσκλήσεις