ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Περίοδος εφαρμογής : 2018 – 2022
Στόχοι : Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» είναι:
- η οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη
- η βελτίωση των βασικών υποδομών των δήμων
- η εξυπηρέτηση των κατοίκων στους τομείς των περιβαλλοντικών έργων, της προσπελασιμότητας με υποδομές αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης και προστασίας από φυσικές καταστροφές
- η άρση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, στο πλαίσιο επίτευξης του κατωτέρω σκοπού.
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού στους τομείς:
- ύδρευσης
- αποχέτευσης
- αντιπλημμυρικής προστασίας
- αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές
- αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)
- αγροτικής οδοποιίας
- ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Η βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης
- Η βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων
- Η αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της χώρας με κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών για το σκοπό αυτό
- Οι υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές
- Οι δράσεις για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας
- Οι δράσεις ανέγερσης ή/και αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων
Προϋπολογισμός : 2.000.000.000
Θεσμικό πλαίσιο : - ΚΥΑ 13022 / ΦΕΚ 1377/Β/24.04.2018
- ΚΥΑ 44173 / ΦΕΚ 3656/Β/27.08.2018 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Αρμόδιο τμήμα: Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τηλέφωνα: 213 1364974, 213 1364716, 213 1364706
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-1

Εκτύπωση   Προσκλήσεις